توضیحات

یکی از راه حل هایی که در کارخانجات برای کم کردن اتلاف منابع مورد استفاده می گردد، اتوماسیون صنعتی است که می توان در موارد زیر انجام داد:

 • اتوماسیون خط نقل و انتقال مواد
 • اتوماسیون توزین مواد ریز و مکمل ها
 • اتوماسیون تنظیم درصد ملاس و سایر مایعات
 • مکانیزه کردن سیستم انبارداری، آنالیز مواد
 • اتوماسیون کیسه گیری و بسته بندی مواد
 • اتوماسیون آنالیز و ارزشیابی مواد خام و تولیدات

در صورت پیاده سازی سیستم اتوماسیون در کارخانجات تولید خوراک دام و طیور مزایای ذیل نسبت به کنترل دستی حاصل خواهد شد؛

 • افزایش قطعی دقت سیستم به دلیل عدم دخالت دست و حذف بخش قابل توجهی از خطای انسانی در تولید
 • حذف یا کاهش مسئولیت اپراتور تولید و خطاهای انسانی ناشی از وی
 • امکان افزایش نوبت های کاری به دو یا سه نوبت به دلیل حذف نقش اپراتور تولید و عدم خستگی های ناشی از وجود نیروی انسانی
 • افزایش چشمگیر سرعت و میزان تولید و قابلیت های بالقوه دیگری که در افزایش تولید می توانند نقش داشته باشند. از جمله این قابلیت ها می توان به سیستم توزین همزمان اشاره کرد که با تغییر در ساختار خط تولید قابل دسترسی است و بنا به سرعت، عکس العمل بسیار بالاتر ماشین نسبت به انسان در سیستم مکانیزه اجراشدنی است
 • افزایش قطعی بازدهی سیستم تولید و در نتیجه صرف هزینه کمتری برای تولید هر واحد از محصول
 • تنظیم بار انرژی در موتورها و قطع به موقع وسایل برقی در زمان هایی که در مسیر نیستند، مانند وقتی که مواد وارد میکسر نشده، میکسر خاموش می شود و یا جلوبرها وقتی خالی از بارند، کار نمی کنند
 • افزایش طول عمر کلیه تجهیزات کارخانه و کاهش ساعت کاری کارخانه در یک سقف تولیدثابت