توضیحات مشخصات فنی مزایا

از این دستگاه برای انتقال مواد اولیه(مواد پودری یا دانه ای از قطر 15 میلی متر) در فواصل زیاد به صورت افقی و یا مورب استفاده می شود. در قسمت داخلی دستگاه، پاروهای مستطیلی شکل از جنس پلیمر برای انتقال مواد بکار رفته که باعث می شوند در هنگام انتقال مواد، صدا بشدت کاهش یابد و همچنین میزان فرسایش این نوع پاروها در مقایسه با نوع فلزی آن کم شود. دریچه های خروج مواد بصورت برقی و یا پنوماتیکی کنترل می شود.