توضیحات مشخصات فنی

این دستگاه برای خنک کردن پلت تولید شده تا دمای معین بکار می رود و در ابعاد مختلف تا ظرفیت 300 تن در ساعت تولید می شود.

توجه: در صورت درخواست مشتری به صورت دو طبقه ای نیز ساخته می شود که در این شرایط زمان کار دستگاه صرفه جویی خواهد شد.