توضیحات مشخصات فنی مزایا

این دستگاه برای انتقال مواد اولیه و مواد تولید شده به صورت گرانول و همچنین خوراک مش به اندازه ۵۰ میلی متر به صورت عمودی استفاده می شود. این دستگاه به وسیله قاشقک هائی که بر روی یک تسمه با فاصله های مشخص نصب شده اند مواد را به سمت بالا هدایت می کند. این تسمه به وسیله غلطک هایی که در بالا و پایین الواتورها قرار دارد حرکت می کند. قسمت بالائی توسط موتور حرکت نموده و قسمت پائینی نیز نقش کشش را انجام داده و قاشقک های داخل الواتور را به حرکت در می آورند. تعداد قاشقک ها، شکل آنها، فاصله بین آنها و سرعت تسمه بسته به ظرفیت تولید، قابل تغییر می باشد.