توضیحات مشخصات فنی

این دستگاه برای جداسازی گرد و غبار در حجم های محدود 2-1000 متر مکعب در دقیقه استفاده می شود. مرحله اول جداسازی توسط نیروی گریز از مرکز صورت گرفته و مرحله دوم جداسازی توسط فیلتر انجام می گردد. سیستم های پلت بر روی کولرها و جت فیلترهای این سیستم نصب می گردد.