توضیحات مشخصات فنی

این دستگاه جهت پخش یکنواخت مواد خام بر روی آسیاب های چکشی نصب می شود.