توضیحات مشخصات فنی مزایا جدول فنی

این دستگاه در بالای دستگاه پلت برای ورود یکنواخت مواد اولیه استفاده می گردد.