توضیحات مزایا جدول فنی

این نوع الک به صورت یک یا دو طبقه طراحی شده و جهت جداسازی خاکه پلت از پلت استفاده می گردد. این دستگاه در ظرفیت های مختلف 15 الی 180 تن در ساعت طراحی و تولید می شود