توضیحات

برای جداسازی مواد زاید از قبیل تکه های آهن، چوب، سنگ های درشت و ... از مواد اولیه در قسمت های مختلف خط تولید که مواد اولیه از آن عبور می کند بکار می رود و بدین وسیله از آسیب رساندن این مواد به دستگاه ها جلوگیری می شود.