توضیحات

این دستگاه در زیر هاپرهای پایین سیلوها نصب شده و برای تخلیه سریعتر مواد از داخل هاپرها بکار می رود و موجب افزایش راندمان کار می شود.