توضیحات

سیلوها به منظور عملیات ذخیره سازی مواد با توجه به میزان ظرفیت کارخانه ها، به صورت پیچ و مهره ای و همچنین به صورت صاف یا کرکره ای طراحی می گردد. در کارخانه های خوارک دام و طیور جهت سیلوهای دوزینگ، سیلوهای بالای دستگاه پلت، سیلوهای مواد تولید شده نهایی استفاده می گردد.