توضیحات

برای پر و خالی کردن مواد در سیستم های انتقال دهنده از دریچه های پنوماتیکی و دوراهی ها در ابعاد مختلف استفاده می شود.