واحد کنترل کیفیت

شرکت زرین پرشیا صنعت با انجام ممیزی های داخلی بصورت دوره ای و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و کنترل مستندات در حفظ، نگهداری و ارتقا سیستم های مدیریت کیفیت حاکم بر تولید فعالیت داشته و نسبت به اجرای دوره های آموزشی مرتبط با سیستم های مختلف کیفی، بصورت دوره ای اقدامات لازم را بعمل می آورد.